សៀវភៅសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ជាភាសារខ្មែរ Microprocessor

សៀវភៅសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ជាភាសារខ្មែរ( Microprocessor ) មានពន្យល់ពាក្យនឹងនិយមន័យ នៃសមាសធាតុរឹង(Hardware) សំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ដូចជា CPU,Motherboard,Monitored,… នឹងឆ្នាំនៃការបង្កើតនូវសមាសធាតុនីមូយៗ របស់កុំព្យូទ័រ សម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សា ផ្នែកជួសជុលកុំព្យូទ័រ នឹងអ្នកដែលរៀនកុំព្យូទ័រ គួរតែសិក្សា ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ ប្រើប្រាស់ នឹង ទិញកុំព្យូទរ័។

ទាញយកនៅទីនេះ

Related posts

ទាយកសៀវភៅ Microsoft Word 2010 សំរាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ…

admin

សៀវភៅ Network and Windows Server ជាភាសាខ្មែរ

admin

លំហាត់ចម្លើយនឹងរូបមន្ដ Excel ទាំងអស់នៅទីនេះ ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

Click to Hide Advanced Floating Content

no-alternative title