ទាញយកសៀវភៅ MikroTik សំរាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ

ក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយដឹងពីការ Configure MikroTik Router និង Configure Option មួយចំនួននៅក្នុង MikroTik.

របៀបកំណង់អោយ MikroTik ទទូល IP DHCP ពី Modem ADSL for Access Internet
+IP – > Address
Address list : មិនចាំបាច់ Assign Ip Address ទៅអោយ Network WAN_ether1
= > IP – > DHCP Client – > ចុចលើសញ្ញាបូក New DHCP Client បង្ហា ញ
DHCP Tab

– Interface : WAN_ether1
– Tick Use Peer DNS
– Use Peer NTP
– Add Default Route
– Assign DNS Server or DNS ISP : 8.8.8.8 or 8.8.4.4
– Tick Allow Remote Requests

Allow Client Access Internet to WAN
Ip – > Firewall – > NA – > ចុចមលើបូក
General Tab
– Chain : srcnat
Action Tab
– Action : masquerade

ទាញយកសៀវភៅ | នៅទីនេះ

Related posts

វេបសាយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក​រៀន Graphic Design អាចទាញយក Source ឥតគិតថ្លៃបាន

admin

សៀវភៅសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ជាភាសារខ្មែរ Microprocessor

admin

វែបសាយ​ល្អ​បំផុត​ចំនួន៧ ​សម្រាប់​អ្នក​រៀន IT ដែល​ចង់​បន្ថែម​ចំណេះដឹង​ផ្នែក Programming ឱ្យ​​កាន់តែ​ច្បាស់

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

You're currently offline