ទាយយក វចនានុក្រមបច្ចេកវិទ្យា(Dictionary) បច្ចេកវិទ្យា English – Khmer

នេះជា Dictionary បច្ចេកវិទ្យា English – Khmer សម្រាប់អ្នកសិក្សាផ្នែក ពត៏មានវិទ្យា នៅក្នុងនេះ មានពន្យល់ពាក្យ ទាក់ទង់នឹង បច្ចេករិទ្យា កុំព្យូទ័រ ភាសារសរសេកូដ នឹងពាក្យ គន្លឹះផ្សេងៗទៀត ទាក់ទងបច្ចេកវិទ្យា នឹងកម្មវិធីផ្សេងៗ។សង្ឈឹមថា សៀវភៅនេះអាចជាជំនួយខ្លះក្នុងការសិក្សា ជាពិសេសនៅអ្នកសិក្សាផ្នែក ពត៏មានវិទ្យាដែរត្រូវទាក់ទង នឹងពាក្យក្នងសៀវភៅនេះផងដែរ ។ទាញយកនៅទីនេះ

Related posts

ទាញយកសៀវភៅ Windows Server ជាភាសារខ្មែរសម្រាប់សិក្សាដោយខ្លួនឯង

admin

ទាញយក JavaScript ជាភាសាខ្មែរនៅទីនេះ សម្រាប់សិក្សាដោយខ្លួនឯង

admin

សៀវភៅ CorelDraw ជាភាសារខ្មែររៀនដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នក Design

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

You're currently offline