រៀនកាត់តរូបភាពដោយខ្លួនឯងជាមួយសៀវភៅ Photoshop CS5 ជាភាសារខ្មែរ

សៀវភៅ Photoshop CS5 ជាភាសារខ្មែរ សំរាប់អ្នកចង់រៀនកាត់តរូបភាពដំបូងនឹងអ្នកចេះខ្លះ វាស្រួលក្នុងការរៀនដោយខ្លូនឯង នៅក្នុងសៀវភៅនេះបានពន្យល់ពី Tool នឹងមុខងាររបស់ Tool នីមួយៗ នឹងរបៀបប្រើប្រាស់ ជាមូយឧទាហរណ៍ ។

ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ | ទាញយកតាម Google Drive

ទាញយក

Comments
Loading...