រៀនសរសេរ “Hello World” ជាមួយ 26 Programming Languages ផ្សេងៗគ្នា

0 0

សម្រាប់អ្នករៀនជំនាញផ្នែក ពត៏មានវិទ្យាពិតជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ ជាមួយពាក្យ “Hello World ” គឺជាពាក្យដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់រៀនសរសេរកម្មវិធីដំបូង ដែរមានសឹងតែគ្រប់ នៅក្នុងសៀវភៅ ឬ ឧទាហរណ៏ នៃការចាប់ផ្ដើមរៀនសរសេរកូដដំបូង។ Programming Languages ជាភាសារកុំព្យូទ័រដែរគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ សរសេរកម្មវិធីនៅលើ កុំព្យូទ័រ ភាសារទាំងនោះមានជាច្រើន សម្រាប់សរសេរនៅលើកម្មវិធីនីមួយៗ នឹងសម្រាប់ដំណើការលើ ឧបករណ៏ផ្សេងៗគ្នា ដូច កម្មវិធីនៅលើកុំព្យូរ័ ហ្គេមកំសាន្ដ កម្មវិធីនៅលើទូរសព្ទ័ដៃ កម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតវេបសាយ….។ល។

Image result for 26 Programming Languages

ហើយថ្ងៃនេះដែរយើង នឹងបង្ហាញនូវកូដ នៃកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់សរសេរបង្ហាញ ពាក្យ “Hello World” ជាមួយ 26 ភាសារ Promgraming ដូចខាងក្រោម:

1. C

#include

int main()
{
printf(“Hello, World”);
return(0);
}

2. C++

#include

int main()
{
std::cout << “Hello, World”;
return 0;
}

3. C#

using System;
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Hello, World”);
}
}

4. BASH

echo “Hello, World”

5. BASIC

PRINT “Hello, World”

6. HTML

Hello, World

7. JAVA

public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello, World!”);
}
}

8. CLIPPER

? “Hello, World”

9. DELPHI

program HelloWorld;
begin
Writeln(‘Hello, World’);
end.

10. COFFEESCRIPT

console.log ‘Hello, World’

11. MATLAB

disp(‘Hello, World’)

12. JULIA

println(“Hello, World”)

13. JAVASCRIPT

document.write(‘Hello, World’);

14. LOGO

print [Hello, World]

15. JQUERY

$(“body”).append(“Hello, World”);

16. PERL 5

print “Hello, World”;

17. PASCAL

program HelloWorld;
begin
WriteLn(‘Hello, World’);
end.

18. OBJECTIVE-C

#import
#import

int main(void)
{
NSLog(@”Hello, World”);
return 0;
}

19. VISUAL BASIC .NET

Module Module1
Sub Main()
Console.WriteLine(“Hello, World”)
End Sub
End Module

20. R

cat(‘Hello, World’)

21. VBSCRIPT

MsgBox “Hello, World”

22. XSLT

Hello, World

23. PROCESSING

void setup(){
println(“Hello, World”);
}

24. RUBY

puts “Hello, World”

25. SWIFT

print(“Hello, World”)

and Last, but not least

26. PYTHON

print (“Hello, World”)

Comments
Loading...

You're currently offline