របៀបបិទទំព័រ Website ណាមួយមិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ

0 4

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

ការបិទទំព័រ Website គឺជាវិធីសាស្ដ្រមួយដែរអាចការពា ឬមិនចង់អោយនណាម្នាក់បើកមើលវេបសាយណាដែរ យើងមិនចង់អោយបើកបាន។ ចំពោះការបិទ Website ​ណាមួយ​មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជាធម្មតាគេអាចបិទ​តាមរយៈ​ឧបករណ៍ Network ​ដូចជា Router ជាដើម​ដែល​អាចបិទមិន​ឲ្យ​យើង​ភ្ជាប់​ទៅកាន់ Website នោះបាន ព្រោះ​ពេល​ខ្លះ​លោកអ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​គេ​ធ្វើការ​បិទ Website ​ណាមួយ​ដែល​អាចធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្លង​មេរោគ​តាមរយៈ​ការ Process ចូល​ទៅកាន់ website នោះ ។

ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​ឧបករណ៍​នេះវាមិនមែនអាចបិទបានគ្រប់នោះទេ ព្រោះ modern router ​ខ្លះ​មិនអាច​ធ្វើការ​បិទ website បានទេ ឥឡួវនេះ យើងសូមលើកយកការបិទ Website ​តាមរយៈ hosts file ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​ដូច​ខាងក្រោម​៖
ទី១ ចូលទៅកាន់ drive ​ដែល​ផ្ទុក Windows (drive C:) ហើយ Click windows → system32 → drivers → etc
ទី២ បន្ទាប់មក Copy File hosts យកទៅដាក់នៅទីតំាង​ណាមួយ​ក៏​បាន​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​របស់លោក

ទី៣ រួចហើយ​ធ្វើការ​បើកវិញ ដោយ​គ្រាន់តែ double click ​ទៅលើ​ File ហើយបើកវា​ជាមួយនឹង notepad
ទី៤ បន្ទាប់មក​លោកអ្នក​គ្រាន់តែ​វាយ​ឈ្មោះ Website ​ដែល​លោកអ្នក​ចង់បិទដូច​ខាងក្រោម ៖

ទី៥ បន្ទាប់មក save រួចហើយ Copy file នេះយកទៅ Past នៅទីតំាងដើមវិញ windows → system32 → drivers → etc
បន្ទាប់មក​រាល់ website ​ដែល​បានបិទ​ និងមិនអាចបើកចេញទៀតទេ
សូមទស្សនាវិឌីអូរអនុវត្ដដូចខាងក្រោម៖

ទាញយក

Comments
Loading...

You're currently offline