សៀវភៅសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ជាភាសារខ្មែរ Microprocessor

សៀវភៅសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ជាភាសារខ្មែរ( Microprocessor ) មានពន្យល់ពាក្យនឹងនិយមន័យ នៃសមាសធាតុរឹង(Hardware) សំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ដូចជា CPU,Motherboard,Monitored,… នឹងឆ្នាំនៃការបង្កើតនូវសមាសធាតុនីមូយៗ របស់កុំព្យូទ័រ សម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សា ផ្នែកជួសជុលកុំព្យូទ័រ នឹងអ្នកដែលរៀនកុំព្យូទ័រ គួរតែសិក្សា ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ ប្រើប្រាស់ នឹង ទិញកុំព្យូទរ័។

ទាញយកនៅទីនេះ

Related posts

រៀនកាត់តរូបភាពដោយខ្លួនឯងជាមួយសៀវភៅ Photoshop CS5 ជាភាសារខ្មែរ

admin

ទាញយកសៀវភៅ MikroTik សំរាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ

admin

សៀវភៅ CorelDraw ជាភាសារខ្មែររៀនដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នក Design

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

You're currently offline