ទាញយកសៀវភៅ Quickbook2010 ជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់សិក្សាដោយខ្លួនឯង

0 46

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

សព្វថ្ងៃនេះ មានបណ្ដា ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី quick book ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រង និងតាមដាននូវរាល់សកម្មភាពហិរញ្ញវិត្ថុ របស់ពួកគេ។ កម្មវិធី QuickBook គឺជាប្រភេទ កម្មវិធី accounting មួយដែលជួយឲ្យយើង ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រងដំណើរារហិរញ្ញវត្ថុ និងជួយឲ្យ business ដំណើរការកាន់តែល្អប្រើសើរ។


Business ភាគច្រើនគឺតែងតែធ្វើការ គិតគូរពី Revenue និងដំណើរការ Business របស់ពួកគេឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងការងារផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត។ ដោយពឹងផ្អែកទៅលើប្រភេទនៃ Business នីមួយៗ គឺត្រូវធ្វើការកត់ត្រា ពី Invoice, ការកត់ត្រាពី Payment ដែរលទទួលបានពី អតិថិជន, ការចំនាយ Bill ទៅកាន់អ្នក ផ្គតផ្គង់, ការគ្រប់គ្រង Inventory , និង ការវិភាគទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដឹងពីតំរូវការប្រឹងប្រែងិបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយ។
ដូច្នេះ QuickBooks គឺជាកម្មវិធីមួយ ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការងារជាមួយចំនួន ដោយស្វ័យប្រវិត្ថិ ដែលយើងតែងតែបាន នឹងកំពុងជាមួយ នឹង Business រៀងរាល់ថ្ងៃ។

ទាញយក | Quickbook2010 

ទាញយក

Comments
Loading...

You're currently offline