អ្នកជំនាញ Chang MAC Address យ៉ាងងាយស្រួលនឹងលឿនជាមួួយ TMAC V6.07

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធី TMAC V6.07 ជាកម្មវិធីដែលអាចអោយអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនូវ MAC Address នៅក្នុងកុំព្យូទរ័បានតាមចិត្ដនឹងឆាប់រហ័ស វាក៏អាច Restart Connection បានដោយស្វ័យប្រវត្ដិអាចជួយបង្កើនល្បឿន Internet ទៀតផល នៅពេលInternet មានភាពរអាក់រអួល។
ម៉្យាងទៀតសម្រាប់អ្នកដែរ ប្រើ Internet ដែលគេបានកំណត់ម៉ោងក្នុងការលេង Internet កម្មវិធីនេះអាចអោយ យើងលេង Internet នោះបានរហូតដោយមិនកំណត់ម៉ោង ដោយគ្រាន់តែ ធ្វើការប្ដូ MAC Address ប៉ុន្នោះ។


ទាញយក-Windows

ទាញយក

Comments
Loading...