ទាញយកអ្នកកំចាត់មេរោគបង្កប់ Malwarebytes Anti-Malware

0 10

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

Anti-Malware កម្មវិធីដែលបានការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគ antimalware ដែលបង្កឡើងដោយមេរោគជាច្រើនប្រភេទក្នុងនោះមានទាំងមេរោគដែរពពួក Worm, Trojan horses, rootkits, spyware, keyloggers, ransomware និង Adware ។


ហើយនេះជាជំនាន់ថ្មីរបស់ Anti-Malware ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការកំចាត់មេរោគ បង្គប់ដូចជា មេរោគឆ្លងពី USB Flash Drive មេរោគឆ្លងតាមរយៈ Network ជាពិសេស មេរោគឆ្លងតាមរយៈ Internet បង្កប់នៅក្នុង Browner ។


ដូច្នេះលោកអ្នកអាចទាញយក នូវកម្មវិធីនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅ Link ខាងក្រោមនេះ

ទាញយកនៅទីនេះ

របៀបតំឡើងៈ

  • ទាញយក Anti-Malware ពីLink ខាងលើ
  • ពន្លា File[rar] ដែលអ្នកបានទាញយករួច
  • ចូល File host ចុចម៉ោស្ដាំលើ Modifier.bat យកពាក្យ Run as Administrator
  • បន្ទាប់មកតំឡើង File Malwarebytes បន្ទាប់មក Anto ដំឡើងជាធម្មតា
  • បន្ទាប់មកអ្នកបើក កម្មវិធី Malwarebytes ដែរអ្នកតំឡើងរួច យកពាក្យ Activate
  • បន្ទាប់មកបញ្ជូល Key មាននៅក្នុង File Creak .[Key.txt] ជាកាស្រេច

ទាញយក

Comments
Loading...

You're currently offline