របៀបបិទមិនអោយលឺ សំលេង វីឌីអូរស្វ័យប្រវត្ដិ នៅក្នុង Facebook

0 5

មួយរយៈពេលចុង ក្រោយនេះ បណ្ដាញសង្គមយក្សគឺ Facebook បានធ្វើការ Update ច្រើនទាំងនៅវេបសាយ នឹង កម្មវិធី Facebook សម្រាប់ Mobile ហើយថ្មីៗនេះ Facebook បានដាក់មុខងារថ្មីមួយ គឺលោកអ្នកអាច ធ្វើការមើលវិឌីអូរក្នុង Facebook បណ្ដើនឹងអាចមើលលើ News Feed បណ្ដើរបាន។

ហើយមួយវិញទៀតនោះ facebook ក៏បានបញ្ចេញនូវមុខងារមួយទៀតនៅលើវីឌីអូរនេះផងដែរ គឺធ្វើអោយមានសំលេង ពេលដែរយើង Scoll ចំវីឌីអូរ ដែរ Play ស្វ័យប្រវត្ថិ វាអាចធ្វើអោយរំខានដល់អ្នកដ៏ទៃ នឹងយើងផងដែរ ពេលដែរយើង បើកសំលេង ទូរសព្ទ័លឺខ្លាំង។ប៉ុន្ដែវាមិនមែនជាបញ្ហាធំនោះទេ ព្រោះ facebook ក៏បានកំណត់កន្លែង សម្រាប់បិទសំលេង ដោយស្វ័យប្រវត្ដិនេះផងដែរ ដើម្បីដឹងរបៀបបិទសូមទស្សនានូវវីឌីអូរខាងក្រោមនេះ សម្រាប់ទូរសព្ទ័ ដំណើរកាដោយប្រពន្ធ័ Android

Comments
Loading...

You're currently offline