កម្មវិធីកាត់តរូបភាពចំនួន ៦ ល្អបំផុតសម្រាប់ Android និង iOS

0 6

បច្ចុប្បន្ននេះ ការកាត់តរូបភាពគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតរូប ។ ក៏ប៉ុន្តែ ដើម្បីកាត់តរូបភាពយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រដើម្បីកាត់ត ព្រោះវាមានមុខងារច្រើន និងងាយស្រួលជាងទូរស័ព្ទដៃ ។ ក៏ប៉ុន្តែ តើយើងអាចកាត់តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានដែរឬទេ?

បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលយកបទពិសោធថ្មីតាមរយៈការកាត់តតាមទូរស័ព្ទដៃ ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីកាត់តល្អបំផុតសម្រាប់ iPhone និង Android:
1. Adobe Lightroom 

best raw camera apps android ios iphone lightroom cc

2. Photoshop Express (Free)PS Express App

3. Snapseed (Free)

best raw camera apps android ios snapseed gall 2

4. VSCO (Free)

VSCO

5. Afterlight ($3)

6. Lens Distortions (Free)

best photo editing apps lens distortions

Comments
Loading...

You're currently offline