កម្មវិធីល្អៗបំផុតសម្រាប់ Windows របស់អ្នក!

0 13

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកកម្មវិធីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កុំព្យូទ័រ Windows របស់អ្នកមែនទេ? យើងបានប្រមូលកម្មវិធីថ្មីបំផុតនិងល្អបំផុតដែលអាចតម្លើងបានសម្រាប់ Windows ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្មវិធីល្អបំផុតដែលអ្នកអាច​ទាញយកបានសម្រាប់ Windows របស់អ្នក៖

Windows Central

Windows Central

ទាញយក

Google

Google App

ទាញយក

Dropbox

Dropbox App

ទាញយក

Wunderlist

Wunderlist

ទាញយក

Duolingo

Duolingo

Download

Skype for Windows

Skype Windows 10

Download

Microsoft Sticky Notes

Sticky Notes

Download

Open Live Writer

Open Live Writer

Download

Fused

Fused

Download

Fresh Paint

Fresh Paint

Download

Adobe Photoshop Express

Photoshop Express

Download

VLC for Windows Store

VLC

Download

Plex

plex-media-server-dvr-3

Download

ទាញយក

Comments
Loading...

You're currently offline