ទាញយកកម្មវិធីកាត់តវិឌីអូរ Adobe After Effects CC ជំនាន់ចុងក្រោយ 2019

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

Adobe After Effects CC គឺជាកម្មវិធីកាត់តវីឌីអូរ និងកែប្រែវីឌីអូរដ៏ពេញនិយមមួយទៀត របស់ក្រុមហ៊ុនធំ Adobe ដែលក្រុមហ៊ុនបាន ផលិតផនូវកម្មវិធីល្អជាច្រើនដើម្បីជួយសំរួលការងាជាច្រើន នៅផ្នែកពត៏មានវិទ្យា។ ហើយនេះក៏ជាកំណែ Update ចុងក្រោមផងដែរ របស់ Adobe After Effects CC សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកបាននៅ link ទាញយកខាងក្រោមនេះ៖

តម្រូវកម្លាំងម៉ាសុីន៖

System Requirements :

  • Multicore Intel processor with 64-bit support
  • Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), or Windows 10 (64 bit)
  • 4GB of RAM (8GB recommended)
  • 5GB of available hard-disk space; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
  • 1280×1080 display
  • OpenGL 2.0-capable system
  • QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features
  • Optional: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated ray-traced 3D renderer

របៀបតម្លើងកម្មវិធី៖

How to Install:

1. Download Adobe After Effects CC 2019 16.0.1 Full Version with one of the links above.
2.Extract the downloaded file.
3.Turn off the Internet Connection and open the “Adobe CC 2019 Home Screen Fix” folder and run the file “CC_2019_home_screen_fix.exe” and wait for it to finish.
4.Then run Setup.exe and wait until the installation process is complete.
5.Enjoy Full Version! (Pre Activated)

ទាញយកនៅទីនេះ Adobe After Effects CC

ទាញយក

Comments
Loading...