ឧបករណ៍លេងដែលអាចជួយឲក្មេងចេះកូដបាន

ខណះពេលដែលឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដ៏ជាបានស្តាប់លឺជាច្រើនអំពីការសរសេរកូដ…

ដំណើរការរបស់DNS Server

នៅក្នុងពិភពបណ្តាញទំនាក់ទំនង, កំុព្យូរទ័រមិនអាចភ្ជាប់ការទាក់ទងទៅកាន់កំុព្យូរទ័រមួយទៀតបានតាមរយះឈ្មោះដូចមនុស្សនោះទេ…