-- ផ្សព្វផ្សាយ--

លោកអ្នកនឹង ទទួលបាននូវពត៏មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងពត៏មានបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា​ នេះជាគេហទំព័របច្ចេកវិទ្យាជាភាសារខ្មែរ​​ លោកអ្នកអាចធ្វើការតាមដាននូវពត៏មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា​ គន្លឹខ្លីៗទាក់ទង់នឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។​

SEND US A MESSAGE


CONTACT INFO

Phone: 093 840 726 / 011 78 79 01
Email: vechet70@gmail.com / info@cambonext.com
Web: www.ppswebsolution.com

ទាញយក